ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ? A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJ?

(dále jen „Zásady“)

Verze ze dne 25.05.2018

Bezpe?í Vašich osobních údaj? je pro nás prioritou. Osobním údaj?m a jejich ochraně věnujeme proto nále?itou pozornost a zpracováváme je zcela v  souladu s na?ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu těchto údaj? a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na?ízení o ochraně osobních údaj?) (dále jen „Na?ízení GDPR“) a v souladu s těmito Zásadami. V těchto Zásadách bychom Vás chtěli proto informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shroma??ujeme a jakým zp?sobem je dále pou?íváme.

 KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobní údaje dle ní?e uvedených podmínek bude zpracovávat spole?nost Digital People a.s., I?O: 28197071, se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, PS? 13000, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlo?ka 12855 (dále jen „my“ nebo „Bibloo“), provozovatel internetového obchodu na webové stránce bibloo.cz, v  postavení správce. Bibloo v sou?asné době nemá jmenovaného pově?ence pro ochranu osobních údaj?. Pro uplatňování Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údaj? nás m??ete kontaktovat p?ímo prost?ednictvím našich kontaktních údaj?:

-       Poštovní adresa: BIBLOO, Václavské náměstí 780/18, Praha 1, 110 00

-       Telefonní ?íslo: +420 222 701 000

-       E-mail: info@bibloo.cz

 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMA??UJEME:

Bibloo m??e ukládat a jinak zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s vyu?íváním našich slu?eb, zejména p?i uzav?ení kupní smlouvy s námi prost?ednictvím webové stránky bibloo.cz anebo p?ihlášením se k odběru našich newsletter?.

Jedná se tak zejména o následující osobní údaje:

-       jméno, p?íjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní ?íslo, adresa bydliště, dodací adresa, ?íslo bankovního ú?tu anebo ?íslo platební karty, další Vámi dobrovolně poskytnuté údaje, které vyplníte v rámci registrace nebo vytvo?ení objednávky, a údaje týkající se prohlí?eného nebo nakoupeného zbo?í

V souvislosti s Vaší ?inností na naší internetové stránce dále shroma??ujeme a zpracováváme IP adresu a soubory cookies. Zpracování a vyu?ívání cookies se ?ídí samostatnými zásady, které m??ete naleznout zde.

Všechny osobní údaje, které zpracováváme, pochází p?ímo od Vás.

ZA JAKÝMI Ú?ELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje m??eme zpracovávat za jedním nebo více z ní?e uvedených ú?el?:

-       Správa a zpracování Vašeho nákupu prost?ednictvím e-shopu. Vyu?íváme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli doru?it Vámi objednané zbo?í, informovat Vás o stavu Vaší objednávky, anebo vy?ídit uplatněné právo na odstoupení od uzav?ené kupní smlouvy anebo Vaši reklamaci zbo?í.

-       Spravování a zpracování za ú?elem vytvo?ení osobního profilu v rámci naší webové stránky

-       Zasílání r?zných obchodních sdělení a newsletter?, abychom Vás informovali o nejnovějších slevách, posledních novinkách, novém zbo?í, promo akcích a jiných souvisejících informací

-       Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prost?ednictvím kontaktních údaj? anebo na základě kontaktování prost?ednictvím telefonické zákaznické podpory

-       Zlepšení kvality našich slu?eb a vývoje nových

-       Analýza Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním pot?ebám

-       Vymáhání pohledávek a uplatňování našich práv (nap?. pro p?ípad soudního sporu týkajícího se našich slu?eb)

-       Vedení ú?etní evidence a plnění dalších našich zákonných povinností.

 CO NÁS OPRAV?UJE KE ZPRACOVÁNÍ Ú DAJ??

Bibloo je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho ní?e uvedených oprávnění:

-       Plnění smlouvy. Nej?astějším právním základem pro shroma??ování a zpracování Vašich osobních údaj? je uzav?ení kupní smlouvy prost?ednictvím eshopu. Za tímto ú?elem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, nebo? bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzav?ít a provést nákup. Za smlouvu se v tomto p?ípadě pova?uje i z?ízení Vašeho osobního profilu v rámci webové stránky bibloo.cz, kdy odsouhlasením podmínek dochází k uzav?ení smlouvy. Bez poskytnutí Vašich osobních údaj?, tak nelze vytvo?it Váš osobní profil.

-       Splnění prá vních povinností. Zejména ve vztahu k  vystavování faktur a jejich spravování dochází ke zpracování Vašich osobních údaj? za ú?elem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními p?edpisy.

-       Souhlas. V  některých p?ípadech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi p?edem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletter? a k souvisejícím marketingovým ú?el?m. Vámi udělený souhlas m??e být z Vaší strany kdykoliv odvolán v  souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údaj? na základě jiného oprávnění.

-       Oprávněné zájmy Bibloo. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro ú?ely našich oprávněných zájm?. Jedná se zejména o p?ímý marketing nebo zajištění bezpe?nosti našeho webu.

 KOMU M??EME POSKYTOVAT OSOBNÍ ÚDAJE:

V rámci uvedeného oprávnění m??eme zároveň p?edávat/poskytovat Vaše osobní údaje těmto subjekt?m:

-       P?epravc?m, kte?í jsou zodpovědní za doru?ení Vámi objednaného zbo?í

-       Provozovateli Bibloo Concept Store za ú?elem vyzdvihnutí zásilky anebo vrácení zbo?í

-       Našim obchodním partner?m, zejména Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s.

-       Spole?nosti provozující naší telefonní úst?ednu pro ú?ely zá kaznické podpory

-       Poskytovatel?m platebních brán (poskytovatelé platebních karet)

-       Našim daňovým a právním poradc?m v souvislosti s uplatňováním našich práv

-       Partner?m zodpovědným za zpracování vratek

Za ur?itých zákonem stanovených podmínek jsme dále povinni poskytovat anebo p?edat Vaše osobní údaje nap?. orgán?m ?inným v trestním ?í zení (zejména Policie ?R) a dalším orgán?m ve?ejné správy.

 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁ VÁME:

Spole?nost Bibloo zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené ú?ely. V p?ípadě zpracování osobních údaj? na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na ní? byl souhlas udělen (zpravidla 5 let), nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údaj? z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby Bibloo uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro p?ípadnou obhajobu svých práv.

V p?ípadě zpracování osobních údaj? zpracovává a uchovává Bibloo Vaše osobní údaje minimálně po dobu trvání uzav?ené smlouvy a do uplynutí zákonných nebo smluvních proml?ecích lh?t a lh?t pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro p?í padný výkon, ur?ení nebo obhajobu našich nárok?.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, ?e Vaše osobní údaje jsou dále uchovávány v  p?ípadech, kdy to vy?aduje po nás právní p?edpis, a to pouze po dobu stanovenou těmito právními p?edpisy (zejména archiva?ní lh?ty pro ú?etní a daňové doklady).

 JAKÝM ZP?SOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNěNY:

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete a které zpracováváme, jsou zabezpe?eny standardními postupy a technologiemi. Všechna zabezpe?ení jsou pravidelně kontrolována, zejména zda se v systému nevyskytují jakákoliv slabá místa a zda nebyl vystaven útoku. Zároveň pou?íváme bezpe?nostní opat?ení, aby, pokud mo?no, nedocházelo k neoprávněnému p?ístupu k Vašim osobním údaj?m, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostate?né zabezpe?ení. P?ijatá bezpe?nostní opat?ení jsou pak pravidelně aktualizována.

Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpe?ujeme pomocí technických a organiza?ních opat?ení proti ztrátě a zni?ení Vašich údaj?, proti p?ístupu neoprávněných osob k Vašim údaj?m, jejich pozměňování ?i rozši?ování. P?ístup do Vašeho osobního profilu je mo?ný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, ?e je nezbytné, abyste Vaše p?ístupové údaje nesdělovali t?etím osobám a po ukon?ení Vaší ?innosti v osobním profilu se v?dy odhlásili, a to zejména tehdy, pou?íváte-li po?íta? spole?ně s dalšími osobami. Bibloo nep?ebírá odpovědnost za zneu?ití pou?itých hesel, leda?e by tuto situaci Bibloo p?ímo zp?sobila.

JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJ??

Právo odvolat souhlas. V p?ípadě, ?e Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo ho kdykoliv odvolat na stránce týkající se Vašich osobních údaj?, která je dostupná po Vašem p?ihlášení zde. Odvoláním souhlasu není dot?ena zákonnost zpracování Vašich osobních údaj? p?ed tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování Vašich osobních údaj? na základě jiného oprávnění, zejména v  souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na p?ístup. V souladu s ?l. 15 Na?ízení GDPR máte právo získat potvrzení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávané Bibloo a získat p?ístup k těmto osobním údaj?m v?etně informací o ú?elu zpracovávání, kategorii dot?ených osobních údaj?, p?íjemcích, plánované době ulo?ení osobních údaj?, existenci práva po?adovat výmaz nebo opravu osobních údaj?, o právu podat stí?nost u dozorového ú?adu, o zdroji osobních údaj?, pokud nebyly získány p?ímo od Vás, a o skute?nosti, ?e dohází k automatizovanému rozhodování v?etně profilování.

Právo na opravu a doplnění. Máte právo po?ádat Bibloo, aby opravil Vaše osobní údaje, pokud jsou nep?esné, anebo je doplnil, jsou-li neúplné. Opravu nebo doplnění Vašich osobních údaj? m??ete provést i sami prost?ednictvím Vašeho osobního profilu na našich stránkách, jste-li zaregistrováni.

Právo na výmaz / Právo být zapomenut. Máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, jsou-li proto dány zákonné p?edpoklady. Zejména v p?ípadech, kdy osobní údaje nejsou pot?ebné pro výše uvedené ú?ely, nebo odvolali-li jste souhlas, nebo jste vznesli námitku proti zpracování, a zároveň my nejsme povinni nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění právní povinnosti anebo pro ur?ení, výkon nebo obhajobu našich právních nárok?.

Právo na omezení zpracování. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údaj? spole?ností Bibloo, pokud a) budete popírat p?esnost osobních údaj? (a to po dobu ově?ení jejich p?esnosti), b) bude zpracovávání protiprávní a po?ádáte o omezení pou?ití osobních údaj?, místo jejich výmazu, c) Vaše osobní údaje budete pot?ebovat pro ur?ení, výkon nebo obhajobu právních nárok?, by? Bibloo je ji? nebude pot?ebovat pro ú?ely dalšího zpracová ní, nebo d) pokud vznesete námitku proti zpracování zalo?eném na právním titulu pro ú?ely našich oprávněných zájm? (zejména v souvislosti s p?ímým marketingem).

Právo na p?enositelnost osobních údaj?. Po?ádáte-li o to spole?nost Bibloo, p?edá Bibloo Vaše osobní údaje p?ímo jinému správci, anebo máte právo je získat ve strukturovaném, bě?ně pou?ívaném a strojově ?itelném formátu.

Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj? na základě našeho oprávněného zájmu, které sleduje spole?nost Bibloo, zejména v souvislosti s p?ímým marketingem.

Automatizovaná individuální rozhodnutí. Máte právo na to, abyste nebyli p?edmětem rozhodnutí zalo?eného výhradně na automatizovaném zpracování, v?etně vytvá?ení profil?, které má na vás právní ú?inky nebo vás podobným zp?sobem významně ovlivní. Takové právo však nebude mo?né uplatnit v p?ípadě, ?e je rozhodnutí nezbytné pro uzav?ení nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a spole?ností Bibloo je povoleno právem pou?itelným pro Bibloo za p?edpokladu, ?e stanoví odpovídající opat?ení na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájm? nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

Právo podat stí?nost. Máte právo kdykoliv podat stí?nost u ?eského Ú?adu pro ochranu osobních údaj? v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údaj?.

 KDY M??ETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ A CO TO ZNAMENÁ:

Podle ?l. 21 Na?ízení GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údaj?, pokud dochází ke zpracování na základě oprávnění pro splnění úkolu prováděného ve ve?ejném zájmu nebo je to nezbytné pro ú?ely oprávněných zájm? Bibloo. V p?ípadě Bibloo tak m??ete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údaj? pro ú?ely p?ímého marketingu. Pokud byste si nep?áli, abychom Vám nadále zasílali naše obchodní sdělení nebo jiný newsletter v souvislosti s p?ímým marketingem, m??ete kdykoliv vznést proti tomuto námitku, a my ji? nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat za tímto ú?elem a další obchodní sdělení Vám nebudeme dále zasílat. Námitku m??ete vznést jejím zasláním na emailovou adresu info@bibloo.cz anebo kliknutím na odkaz uvedený v rámci ka?dého elektronického obchodního sdělení týkající se informace, ?e si nep?ejete dále zasílat naše obchodní sdělení.

 • BIBLOO VIP
  U?ívejte si nakupování s exkluzivními vyhodami.
 • Doprava zdarma
  Doprava zdarma i v p?ípadě vyběru dopravy BIBLOO EXPRESS.
 • A? 60 dní na vrácení
  Zbo?í m??ete vrátit do 60 dní bez udání d?vodu.
 • Doru?ení druhy den
  P?i objednávce realizované do 14 hod. odesíláme zbo?í je?tě tenty? den. Zbo?í byste tedy měli obdr?et nejpozději do 2 pracovních dn?.
 • 222 701 000
  Jsme vám k dispozici
  v pracovní dny
  mezi 8:00 – 17:00 hod.
 • Ově?eno zákazníky
  Tě?í nás, ?e se k nám ?asto vracíte, máme 99 % spokojenych zákazník?.
Nahoru
二十八岁未成年免费观看,手机国产乱子伦精品视频