ZÁSADY POU?ÍVÁNÍ SOUBOR? COOKIE

Za ú?elem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za ú?elem optimalizace marketingových aktivit pou?íváme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prost?ednictvím prohlí?e?e lokálně v po?íta?i, pomocí něho? je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslou?í a ani neumo?ňují osobní identifikaci návštěvník? webové stránky.

Soubory cookie pomáhají nap?íklad:

 • ke správné funk?nosti webových stránek, aby bylo mo?né dokon?it proces registrace s co nejmenšími obtí?emi;
 • p?i zapamatování p?ihlašovacích údaj? u?ivatel?, aby je nemusel zadávat p?i ka?dé návštěvě webu;
 • p?i zjiš?ování, které stránky a funkce pou?ívají návštěvníci webu nej?astěji; na základě těchto informací je pak mo?né, co nejlépe p?izp?sobit nabídku po?adavk?m návštěvníka webu;
 • p?i analýze, které reklamy si návštěvníci webu nej?astěji prohlí?í, aby se jim p?i procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, p?ípadně aby se jim nezobrazovala reklama na zbo?í, o které nemají zájem.

Smyslem cookies je usnadnit a zp?íjemnit návštěvník?m a u?ivatel?m pou?ívání webových stránek a umo?nit cílení relevantní reklamy. Návštěvou stránek automaticky vyjad?ujete sv?j souhlas s pou?itím této technologie.

Na našem webupou?íváme p?edevším tyto základní druhy cookies:

Rela?ní cookie: jsou automaticky vymazány, jakmile návštěvník webu opustí webové stránky a pomáhají během návštěvy stránek jejich správnému fungování.

Permanentní cookie: se ukládají nastálo a mohou obsahovat anonymní identifikátor prohlí?e?e návštěvníka webu. Je t?eba zd?raznit, ?e tyto cookie neidentifikují návštěvníka webu jako jednotlivce (neobsahují jméno, emailovou adresu ani další osobní údaje), jsou zcela anonymní a pouze identifikují p?ístup k webovým stránkám a chování jednotlivých u?ivatel?. Cookie jsou pou?ívány zejména pro mě?ení (tzn. cookie pozná opakovanou návštěvu ze stejného prohlí?e?e a za?ízení) a p?izp?sobení stránek a reklamu, kdy cookie umo?ňuje díky identifikaci prohlí?e?e (viz výše) p?izp?sobit obsah webu nebo konkrétnímu u?ivateli zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách nebo stránkách partner?, kte?í vyu?ívají tento reklamní systém.

Marketingová cookie: na základě chování u?ivatele na webu zobrazuje reklamy a nabídky, které jsou vhodné a relevantní pro daného u?ivatele.

JAK ODMÍTNOUT POU?ÍVÁNÍ SOUBOR? COOKIE

Pou?ívání soubor? cookie lze nastavit pomocí internetového prohlí?e?e. V p?ípadě, ?e nesouhlasíte se  shroma??ováním cookie soubor?, m??ete zabránit jejich shroma??ování změnou nastavení svého prohlí?e?e, a to ní?e uvedeným zp?sobem:

Ú?inný nástroj pro správu soubor? cookie je rovně? k dispozici na stránkách www.youronlinechoices.com

Objednávku na našem webu m??ete u?init i bez pou?ití cookie.

 

AdForm Tracking, Konverzní, Remarketing persistent
(TPC, GCM, uid)
AdWords Tracking, Remarketing 90 dní
Cerebro Tracking persistent
RTB house Tracking, Konverzní, Remarketing persistent
Criteo Tracking, Konverzní, Remarketing persistent
DoubleClick Tracking, Konverzní, Remarketing persistent
Facebook Tracking, Konverzní persistent
Google Analytics Analytical, Tracking persistent
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc) 6 měsíc?
  persistent
  6 měsíc?
  persistent
  persistent
  session
Heuréka Tracking, Konverzní persistent
Sklik Tracking, Remarketing 30 dní
max 540 dní
CJ Tracking, Konverzní persistent
Zbo?í Tracking, Konverzní persistent
Glami Tracking, Konverzní persistent
Insider Tracking persistent
Shopalike Konverzní persistent

 

 

 • BIBLOO VIP
  U?ívejte si nakupování s exkluzivními vyhodami.
 • Doprava zdarma
  Doprava zdarma i v p?ípadě vyběru dopravy BIBLOO EXPRESS.
 • A? 60 dní na vrácení
  Zbo?í m??ete vrátit do 60 dní bez udání d?vodu.
 • Doru?ení druhy den
  P?i objednávce realizované do 14 hod. odesíláme zbo?í je?tě tenty? den. Zbo?í byste tedy měli obdr?et nejpozději do 2 pracovních dn?.
 • 222 701 000
  Jsme vám k dispozici
  v pracovní dny
  mezi 8:00 – 17:00 hod.
 • Ově?eno zákazníky
  Tě?í nás, ?e se k nám ?asto vracíte, máme 99 % spokojenych zákazník?.
Nahoru
二十八岁未成年免费观看,手机国产乱子伦精品视频