Obchodní podmínky internetového obchodu BIBLOO.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spole?nosti Digital People, a.s., se sídlem Seifertova 9/ 823, 130 00 Praha 3 - ?i?kov, identifika?ní ?íslo: 28197071, zapsané v obchodním rejst?íku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vlo?ka 12855 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona ?. 89/2012 Sb., ob?anský zákoník (dále jen „ob?anský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prost?ednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese BIBLOO.cz (dále jen „webová stránka“), a to prost?ednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na p?ípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zbo?í od prodávajícího, je právnickou osobou ?i osobou, je? jedná p?i objednávání zbo?í v rámci své podnikatelské ?innosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je mo?né sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají p?ednost p?ed ustanoveními obchodních podmínek.
 4. 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou?ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ?eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav?ít v ?eském jazyce.
 5. 1.5. Znění obchodních podmínek m??e prodávající měnit ?i doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dot?eny právní poměry vzniklé z jednotlivých kupních smluv uzav?ených za ú?innosti p?edchozího znění obchodních podmínek, jako? i práva a povinnosti z nich vzniklé, v?etně práv a povinností z porušení takových kupních smluv.

2. U?ivatelský ú?et

 1. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce m??e kupující p?istupovat do svého u?ivatelského rozhraní. Ze svého u?ivatelského rozhraní m??e kupující provádět objednávání zbo?í (dále jen „u?ivatelský ú?et“). Ze svého u?ivatelského rozhraní m??e kupující provádět objednávání zbo?í. Registrací do u?ivatelského ú?tu kupující vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávání zbo?í m??e kupující provádět také bez nutnosti registrace, p?ímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. P?i registraci na webové stránce a p?i objednávání zbo?í je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v u?ivatelském ú?tu je kupující p?i jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v u?ivatelském ú?tu a p?i objednávání zbo?í jsou prodávajícím pova?ovány za správné.

 2. 2.3. P?ístup k u?ivatelskému ú?tu je zabezpe?en u?ivatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml?enlivost ohledně informací nezbytných k p?ístupu do jeho u?ivatelského ú?tu. P?ihlášením do u?ivatelského ú?tu kupující vyjad?uje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 3. 2.4. Kupující není oprávněn umo?nit vyu?ívání u?ivatelského ú?tu t?etím osobám.
 4. 2.5. Prodávající m??e zrušit u?ivatelský ú?et, a to zejména v p?ípadě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (v?etně obchodních podmínek).
 5. 2.6. Kupující bere na vědomí, ?e u?ivatelský ú?et nemusí být dostupný nep?etr?itě, a to zejména s ohledem na nutnou údr?bu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop?. nutnou údr?bu hardwarového a softwarového vybavení t?etích osob.

3. Dárkové poukazy a slevové kódy

 1. 3.1. Dárkové poukazy a slevové kódy opravňují kupujícího ke slevě z kupní ceny zbo?í (v p?ípadě dárkového poukazu té? ke slevě z náklad? spojených s dodáním zbo?í) v?etně daně z p?idané hodnoty. Slevu m??e kupující uplatnit v rámci uzavírání jednotlivých kupních smluv s prodávajícím, a to zadáním kódu obsa?eného na zakoupeném dárkovém poukazu, resp. slevového kódu, do objednávky (viz ?l. 4.4 těchto obchodních podmínek). Jedná se o elektronické (virtuální) dárkové poukazy a slevové kódy, z nich? ka?dý opravňuje ke slevě v ur?ité výši a m??e být omezen ur?itou dobou platnosti. Další podmínky uplatnění dárkových poukaz? a/nebo slevových kód? mohou být upraveny pravidly uvedenými na webovém rozhraní obchodu.
 2. 3.2. Pokud má dárkový poukaz a/nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód pou?ít pouze p?ed jejím uplynutím. Není-li dárkový poukaz a/nebo slevový kód uplatněn p?ed uplynutím lh?ty jeho platnosti, zaniká právo na jeho uplatnění, resp. právo na slevu z kupní ceny zbo?í, a to bez náhrady (vyplacení slevy v hotovosti stejně jako jakákoli jiná kompenzace za nevyu?itou hodnotu dárkového poukazu a/nebo slevového kódu jsou vylou?eny).
 3. 3.3. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze (zpětně) vyměnit za peníze.
 4. 3.4. Dárkový poukaz lze uplatnit opakovaně a? do jeho úplného vy?erpání výše slevy, ke které dárkový poukaz kupujícího opravňuje. Dárkový poukaz lze uplatnit i na zlevněné zbo?í. Dárkový poukaz lze uplatnit i k uhrazení (?ásti) náklad? spojených s dodáním zbo?í.
  Slevový kód lze uplatnit pouze jednou (jednorázově). Právo na slevu vyplývající ze slevového kódu lze uplatnit pouze jako slevu z kupní ceny za zbo?í, nikoli jako slevu z náklad? spojených s dodáním zbo?í. Uplatnění slevového kódu je podmíněno koupí zbo?í za kupní cenu v ur?ité minimální výši.
 5. 3.5. V p?ípadě, ?e dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s podmínkami jeho uplatnění, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz a/nebo slevový kód odmítnout a od uzav?ené kupní smlouvy odstoupit.

4. Uzav?ení kupní smlouvy

 1. 4.1. Veškerá prezentace zbo?í umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzav?ít kupní smlouvu ohledně tohoto zbo?í. Ustanovení § 1732 odst. 2 ob?anského zákoníku se nepou?ije.
 2. 4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zbo?í, a to v?etně uvedení cen jednotlivého zbo?í. Ceny zbo?í jsou uvedeny v?etně daně z p?idané hodnoty a všech souvisejících poplatk?. Ceny zbo?í z?stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena mo?nost prodávajícího uzav?ít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. 4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zbo?í. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zbo?í uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v p?ípadech, kdy je zbo?í doru?ováno v rámci území ?eské republiky.
 4. 4.4. Pro objednání zbo?í vyplní kupující objednávkový formulá? ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulá? obsahuje zejména informace o:
  1. 4.4.1. objednávaném zbo?í, jeho po?tu, barvy a velikosti (objednávané zbo?í „vlo?í“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. 4.4.2. údaje o po?adovaném zp?sobu doru?ení objednávaného zbo?í a zp?sobu platby za zbo?í.
  3. 4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zbo?í (dále spole?ně jen jako „objednávka“).
 5. 4.5. P?ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umo?něno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vlo?il, a to i s ohledem na mo?nost kupujícího zjiš?ovat a opravovat chyby vzniklé p?i zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tla?ítko „dokon?it objednávku“ a potvrdí sou?asně seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím pova?ovány za správné. Obdr?ení objednávky, res. její up?esnění, prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v u?ivatelském ú?tu ?i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. 4.6. Prodávající je v?dy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (mno?ství zbo?í, výše kupní ceny, p?edpokládané náklady na dopravu) po?ádat kupujícího o dodate?né up?esnění a/nebo potvrzení objednávky (nap?íklad písemně ?i telefonicky).
 7. 4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru?ením p?ijetí objednávky (akceptací), je? je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. 4.8. Kupující souhlasí s pou?itím komunika?ních prost?edk? na dálku p?i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p?i pou?ití komunika?ních prost?edk? na dálku v souvislosti s uzav?ením kupní smlouvy (náklady na internetové p?ipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, p?i?em? tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena zbo?í a platební podmínky

 1. 5.1. Cenu zbo?í a p?ípadné náklady spojené s dodáním zbo?í dle kupní smlouvy m??e kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp?soby:
  • v hotovosti nebo platební kartou prost?ednictvím platebního terminálu p?i osobním vyzvednutí v prodejně BIBLOO CONCEPT STORE, OD Kotva, 4. patro, nám. Republiky 656/8 Praha 1
  • v hotovosti na dobírku v místě ur?eném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně p?evodem na ú?et;
  • bezhotovostně prost?ednictvím platebního systému;
  • bezhotovostně platební kartou, a to bu? kdykoli prost?ednictvím internetové aplikace (platební brány), prost?ednictvím platebního terminálu nebo v hotovosti u kurýra p?i p?evzetí zbo?í, nově je mo?né platit v hotovosti i v p?ípadě doru?ení slu?bou BIBLOO EXPRESS.
 2. 5.2. Spole?ně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zbo?í ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zbo?í.
 3. 5.3. Prodávající nepo?aduje od kupujícího zálohu ?i jinou obdobnou platbu. Tímto není dot?eno ustanovení ?l. 5.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zbo?í p?edem.
 4. 5.4. V p?ípadě platby v hotovosti ?i v p?ípadě platby na dobírku je kupní cena splatná p?i p?evzetí zbo?í. V p?ípadě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dn? od uzav?ení kupní smlouvy, jinak bude objednávka stornována.
 5. 5.5. V p?ípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zbo?í spole?ně s uvedením variabilního symbolu platby. V p?ípadě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okam?ikem p?ipsání p?íslušné ?ástky na ú?et prodávajícího.
 6. 5.6. Prodávající je povinen p?edat ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z p?idané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zbo?í a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 7. 5.7. P?ípadné slevy z ceny zbo?í poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zbo?í

 1. 6.1. Kupující bere na vědomí, ?e dle ustanovení § 1837 ob?anského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zbo?í, které bylo upraveno podle p?ání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zbo?í, které podléhá rychlé zkáze, jako? i zbo?í, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbo?ím, od kupní smlouvy o dodávce zbo?í v uzav?eném obalu, které spot?ebitel z obalu vyňal a z hygienických d?vod? jej není mo?né vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo po?íta?ového programu, pokud porušil jejich p?vodní obal.
 2. 6.2. Nejedná-li se o p?ípad uvedený v ?l. 6.1. ?i o jiný p?ípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob?anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání d?vod?, a to do ?trnácti (14) dn? od p?evzetí zbo?í, ?i v prodlou?ené lh?tě prodávajícím, a to do t?iceti (30) dn?, p?i?em? v p?ípadě, ?e p?edmětem kupní smlouvy je několik druh? zbo?í nebo dodání několika ?ástí, bě?í tato lh?ta ode dne p?evzetí poslední dodávky zbo?í. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lh?tě uvedené v p?edchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy m??e kupující vyu?ít vzorový formulá? poskytovaný prodávajícím, jen? tvo?í p?ílohu obchodních podmínek, není to však nezbytné. Odstoupení od kupní smlouvy m??e kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího ( sklad BIBLOO, Ringhofferova 115/1, 15521 Praha 5) ?i na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bibloo.cz.
 3. 6.3. V p?ípadě odstoupení od kupní smlouvy dle ?l. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od po?átku ruší. Zbo?í musí být prodávajícímu zasláno zpět do t?iceti (30) dn? ode dne odstoupení od smlouvy na adresu: sklad BIBLOO, Ringhofferova 115/1, 15521 Praha 5. Uvedená lh?ta 30 dn? se pova?uje za zachovanou, bude-li zbo?í v této lh?tě odesláno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující p?ímé náklady spojené s navrácením zbo?í prodávajícímu, a to i v tom p?ípadě, kdy zbo?í nem??e být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou – v takovém p?ípadě ponesete p?ímé náklady s vrácením zbo?í maximálně v odhadované výši 200,- K?.
 4. 6.4. V p?ípadě odstoupení od smlouvy dle ?l. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peně?ní prost?edky p?ijaté od kupujícího do ?trnácti (14) dn? od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zp?sobem, jakým je prodávající od kupujícího p?ijal. Byla-li úhrada provedena bezhotovostní platbou prost?ednictvím platební karty, souhlasí potvrzením těchto obchodních podmínek kupující s tím, aby mu prodávající vrátil peně?ní prost?edky bezhotovostním p?evodem na ú?et, ke kterému se daná platební karta vá?e. Prodávající m??e kupujícímu vrátit peně?ní prost?edky bezhotovostním p?evodem na ú?et té? tehdy, pokud s tím bude kupující souhlasit (p?ípadně o to sám po?ádá, zejména prost?ednictvím formulá?e pro odstoupení) a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit p?ijaté peně?ní prost?edky kupujícímu d?íve, ne? mu kupující zbo?í vrátí nebo proká?e, ?e zbo?í prodávajícímu odeslal.
 5. 6.5. Jestli?e kupující zvolil jiný ne? nejlevnější zp?sob dodání zbo?í, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zbo?í na základě uzav?ené kupní smlouvy ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému zp?sobu dodání zbo?í (kromě osobního odběru)
 6. 6.6. Kupující odpovídá pouze za sní?ení hodnoty zbo?í v d?sledku nakládání se zbo?ím jiným zp?sobem, ne? který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zbo?í, v?etně jeho funk?nosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zbo?í je prodávající oprávněn jednostranně zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. 6.7. Nastane-li po vzniku kupní smlouvy taková skute?nost, pro ní? není mo?né objednané zbo?í dodat (nap?. zbo?í je poškozeno, není skladem, apod.) je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém p?ípadě vrátí prodávající kupujícímu do 14 dn? kupní cenu, a to bezhotovostně na ú?et ur?ený kupujícím.
 8. 6.8. Je-li spole?ně se zbo?ím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzav?ena s rozvazovací podmínkou, ?e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku ú?innosti a kupující je povinen spolu se zbo?ím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. 6.9. P?i platbě prost?ednictvím karty budou prost?edky vráceny na ú?et asociovaný ke kartě.

7. P?eprava a dodání zbo?í

 1. 7.1. V p?ípadě, ?e je zp?sob dopravy smluven na základě zvláštního po?adavku kupujícího, nese kupující riziko a p?ípadné dodate?né náklady spojené s tímto zp?sobem dopravy.
 2. 7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zbo?í na místo ur?ené kupujícím v objednávce, je kupující povinen p?evzít zbo?í p?i dodání.
 3. 7.3. V p?ípadě, ?e je z d?vod? na straně kupujícího nutno zbo?í doru?ovat opakovaně nebo jiným zp?sobem, ne? bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doru?ováním zbo?í, resp. náklady spojené s jiným zp?sobem doru?ení.
 4. 7.4. P?i p?evzetí zbo?í od p?epravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal? zbo?í a v p?ípadě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit p?epravci. V p?ípadě shledání porušení obalu svěd?ícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p?epravce p?evzít.
 5. 7.5. Další práva a povinnosti stran p?i p?epravě zbo?í mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. Práva z vadného plnění

 1. 8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se ?ídí p?íslušnými obecně závaznými právními p?edpisy (zejména ustanoveními § 1914 a? 1925, § 2099 a? 2117 a § 2161 a? 2174 ob?anského zákoníku).
 2. 8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, ?e zbo?í p?i p?evzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, ?e v době, kdy kupující zbo?í p?evzal:
  1. 8.2.1. má zbo?í vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující o?ekával s ohledem na povahu zbo?í a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. 8.2.2. se zbo?í hodí k ú?elu, který pro jeho pou?ití prodávající uvádí nebo ke kterému se zbo?í tohoto druhu obvykle pou?ívá,
  3. 8.2.3. zbo?í odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo p?edloze, byla-li jakost nebo provedení ur?eno podle smluveného vzorku nebo p?edlohy,
  4. 8.2.4. je zbo?í v odpovídajícím mno?ství, barvě a velikosti a
  5. 8.2.5. zbo?í vyhovuje po?adavk?m právních p?edpis?.
 3. 8.3. Ustanovení uvedená v ?l. 8.2. obchodních podmínek se nepou?ijí u zbo?í prodávaného za ni?ší cenu na vadu, pro kterou byla ni?ší cena ujednána, na opot?ebení zbo?í zp?sobené jeho obvyklým u?íváním, u pou?itého zbo?í na vadu odpovídající mí?e pou?ívání nebo opot?ebení, kterou zbo?í mělo p?i p?evzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zbo?í.
 4. 8.4. Projeví-li se vada v pr?běhu šesti měsíc? od p?evzetí, má se za to, ?e zbo?í bylo vadné ji? p?i p?evzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spot?ebního zbo?í v době dvaceti ?ty? měsíc? od p?evzetí. Na dárek poskytnutý prodávajícím k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.
 5. 8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny BIBLOO.cz, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5. Za okam?ik uplatnění reklamace se pova?uje okam?ik, kdy prodávající obdr?el od kupujícího reklamované zbo?í (den p?evzetí zbo?í). Pro reklamaci vad zbo?í m??e kupující vyu?ít vzorový formulá? poskytovaný prodávajícím, jen? tvo?í p?ílohu obchodních podmínek.
 6. 8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady m??e upravit reklama?ní ?ád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. 9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zbo?í zaplacením celé kupní ceny zbo?í.
 2. 9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ?ádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ob?anského zákoníku.
 3. 9.3. Mimosoudní vy?izování stí?ností spot?ebitel? zajiš?uje prodávající prost?ednictvím elektronické adresy info@bibloo.cz. Informaci o vy?ízení stí?nosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. 9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zbo?í na základě ?ivnostenského oprávnění. ?ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své p?sobnosti p?íslušný ?ivnostenský ú?ad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj? vykonává Ú?ad pro ochranu osobních údaj?. ?eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodr?ováním zákona ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, ve znění pozdějších p?edpis?.
 5. 9.5. Kupující tímto p?ebírá na sebe nebezpe?í změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ob?anského zákoníku a není oprávněn domáhat se obnovení jednání o kupní smlouvě.

10. Ochrana osobních údaj?

10.1. Ochrana osobních údaj? kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Na?ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu těchto údaj? a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na?ízení o ochraně osobních údaj? GDPR).

10.2. Kupující bere na vědomí, ?e prodávající bude (i) z d?vodu plnění uzav?ené kupní smlouvy s kupujícím (p?ípadně té? z d?vodu jednání o jejím uzav?ení a/nebo změně) a/nebo (ii) pro ú?ely vedení u?ivatelského ú?tu na základě dohody s kupujícím, zpracovávat tyto osobní údaje kupujícího: jméno a p?íjmení, adresa bydliště, identifika?ní ?íslo, daňové identifika?ní ?íslo, adresa elektronické pošty, telefonní ?íslo, pop?. další doplňující informace jako dodací adresa, ?íslo bytu, podla?í bytu. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat prodávající jako správce a osoby dopravující zbo?í jako zpracovatelé. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou jejich shroma??ování, ukládání na nosi?e informací, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, pou?ívání, p?edávání dopravci a p?ípadně té? jiným osobám (bude-li s tím kupující souhlasit), uchovávání, t?ídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy a po jejím splnění a? dobu uplynutí proml?ecích lh?t (tj. zpravidla po dobu t?í let od splnění kupní smlouvy), p?ípadně po dobu vedení u?ivatelského ú?tu kupujícího (tj. do okam?iku jeho zrušení kupujícím).

10.3. Zásady ochrany zpracování osobních údaj? jsou obsa?eny zde

10.4. Kupující bere na vědomí, ?e je povinen své osobní údaje (p?i registraci, ve svém u?ivatelském ú?tu, p?i objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a ?e je povinen bez zbyte?ného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údaj? kupujícího m??e prodávající pově?it t?etí osobu, jako?to zpracovatele. Kromě osob dopravujících zbo?í nebudou osobní údaje prodávajícím bez p?edchozího souhlasu kupujícího p?edávány t?etím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným zp?sobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným zp?sobem.

10.7. Kupující potvrzuje, ?e poskytnuté osobní údaje jsou p?esné a ?e byl pou?en o tom, ?e se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj?.

10.8. Kupující m??e p?i tvorbě objednávky vyslovit té? souhlas se zpracováním osobních údaj? prodávajícím pro marketingové ú?ely, a to zejména v rámci zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových akcí prodávajícího. Souhlas se bude týkat osobních údaj? v následujícím rozsahu: jméno a p?íjmení, adresa elektronické pošty, telefonní ?íslo. Osobní údaje kupujícího pro marketingové ú?ely budou zpracovávány a? do okam?iku odvolání souhlasu kupujícího, nejdéle však po dobu pěti let, leda?e bude tento souhlas v meziobdobí obnoven. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou jejich shroma??ování, ukládání na nosi?e informací, zp?ístupňování, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, pou?ívání, p?edávání (bude-li s tím kupující souhlasit), uchovávání, t?ídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Souhlas se zpracováním osobních údaj? pro marketingové ú?ely není podmínkou, která by sama o sobě znemo?ňovala uzav?ení kupní smlouvy.

10.9. Prodávající upozorňuje kupujícího, ?e údaje kupujících mohou být uvedeny v registru z?ízeného ve smyslu § 20z zákona ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spot?ebitele“).

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. 11.1. Kupující bere na vědomí, ?e mu Prodávající m??e zasílat na jeho elektronickou adresu informace související se zbo?ím, slu?bami nebo závodem prodávajícího ve formě obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení m??e kupující kdykoliv zrušit ve svém u?ivatelském ú?tu nebo prost?ednictvím odkazu uvedeného na konci ka?dého obchodního sdělení.
 2. Kupující bere na vědomí, ?e prodávající u?ívá na svých webových stránkách soubory cookies. Zpracování a vyu?ívání cookies se ?ídí samostatnými zásadami, které jsou obsa?eny zde.

12. Doru?ování

 1. 12.1. Kupujícímu m??e být doru?ována na elektronickou adresu kupujícího.

13. Mimosoudní ?ešení spot?ebitelských spor?

 1. 13.1. Prodávající tímto informuje kupujícího, ?e má ve smyslu zákona o ochraně spot?ebitele, právo na mimosoudní ?ešení sporu z kupní smlouvy uzav?ené s prodávajícím. P?edpokladem uplatnění práva kupujícího na mimosoudní ?ešení sporu je p?edchozí neúspěšné p?ímé jednání s prodávajícím. 
 2. 13.2. V p?ípadě, ?e chce kupující vyu?ít svého práva na mimosoudní ?ešení sporu z kupní smlouvy podle ?l. 13.1. obchodních podmínek, m??e se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního ?ešení spot?ebitelského sporu na ?eskou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spot?ebitelem p?íslušným subjektem mimosoudního ?ešení spot?ebitelských spor? v p?ípadě kupních smluv uzav?ených mezi prodávajícím a kupujícím. Více informací lze najít na internetových stránkách ?eské obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/.
 3. 13.3. Návrh na zahájení mimosoudního ?ešení spot?ebitelského sporu m??e kupující podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prost?ednictvím on-line formulá?e uvedeného na internetových stránkách ?eské obchodní inspekce (formulá? je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prost?ednictvím datové schránky kupujícího, je? návrh podává. Za podmínky, ?e je návrh do 10 dn? potvrzen, pop?ípadě doplněn jedním ze zp?sob? uvedených ve větě první, je mo?no jej podat pomocí jiných technických prost?edk?, zejména prost?ednictvím telefaxu nebo ve?ejné datové sítě bez pou?ití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno p?ilo?it doklad o skute?nosti, ?e se kupujícímu nepoda?ilo vy?ešit spor s prodávajícím p?ímo, jako? i další písemnosti dokládající kupujícím tvrzené skute?nosti, jsou-li k dispozici.

14. Závěre?ná ustanovení

 1. 14.1. Pokud vztah zalo?ený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani?ní) prvek, pak strany sjednávají, ?e vztah se ?ídí ?eským právem. Tímto nejsou dot?ena práva spot?ebitele vyplývající z obecně závazných právních p?edpis?.
 2. 14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú?inné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jeho? smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p?ibli?uje. Neplatností nebo neú?inností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. 14.3. Kupní smlouva v?etně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není p?ístupná.
 4. 14.4. P?ílohu obchodních podmínek tvo?í vzorový formulá? pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. 14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doru?ování Bilboo.cz, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, ?eská republika; adresa elektronické pošty info@bibloo.cz; telefon +420 222 701 000.

V Praze dne 25. 5. 2018

 • BIBLOO VIP
  U?ívejte si nakupování s exkluzivními vyhodami.
 • Doprava zdarma
  Doprava zdarma i v p?ípadě vyběru dopravy BIBLOO EXPRESS.
 • A? 60 dní na vrácení
  Zbo?í m??ete vrátit do 60 dní bez udání d?vodu.
 • Doru?ení druhy den
  P?i objednávce realizované do 14 hod. odesíláme zbo?í je?tě tenty? den. Zbo?í byste tedy měli obdr?et nejpozději do 2 pracovních dn?.
 • 222 701 000
  Jsme vám k dispozici
  v pracovní dny
  mezi 8:00 – 17:00 hod.
 • Ově?eno zákazníky
  Tě?í nás, ?e se k nám ?asto vracíte, máme 99 % spokojenych zákazník?.
Nahoru
二十八岁未成年免费观看,手机国产乱子伦精品视频